W CKPiDN szkolenie dla zainteresowanych pracą

Szkolenie „Generator wniosków aplikacyjnych w aspekcie oceny formalnej i merytorycznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” organizowane przez Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu.